1. KENNISNEMING ALGEMENE VOORWAARDEN

o Betreft algemene voorwaarden van Webisign, vertegenwoordigt door Mediacomlife / Wilfried Jouret . Maatschappelijke zetel : Weerstandersstraat 87, 2180 Ekeren. BTW n° : BE0558.916.077

o Door ondertekening van een overeenkomst met Webisign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

o Er kan enkel van de algemene leveringsvoorwaarden worden afgeweken wanneer dit expliciet wordt vermeld in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webisign.

2. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

o Alle offertes door Webisign zijn geheel vrijblijvend en blijven geldig gedurende 30 dagen, tenzij er een andere termijn wordt vermeldt door Webisign.

o Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

o De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

o Webisign zal de overeenkomst zo goed mogelijk, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

o De opdrachtgever bezorgt de gegevens, die Webisign nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren, tijdig aan Webisign. Indien dit niet het geval is kan de voorop gestelde levertermijn vertraging oplopen.

4. DUUR EN BEËINDIGING

o Het ontwerpen van een nieuwe website door Webisign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Er kan uiteraard mondeling of schriftelijk een leveringstermijn worden vastgesteld.

o Webisign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webisign gesloten overeenkomst.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

o Na ontvangst van de teksten, afbeeldingen,… gaat Webisign zo spoedig mogelijk aan de slag met het ontwerpen van de website.

o De website wordt online gezet op een subdomein van Webisign, zodat de opdrachtgever het ontwerp op ieder moment kan volgen en zijn/haar bemerkingen kan maken. Wanneer de opdrachtgever niet reageert, gaat Webisign er van uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het ontwerp. Na ontvangst van de reacties gaat Webisign verder met het voltooien van de opdracht.

o Webisign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer het als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmacht slechts van tijdelijke aard is, zal Webisign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit weer mogelijk is.

6. PRIJZEN

o Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

7. BETALING

o Vanaf het moment dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Webisign is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient, na oplevering van de werken, de factuur dan ook binnen de 14 dagen te voldoen.

o De ontworpen website wordt pas online gezet op het domein van de opdrachtgever vanaf het moment dat de factuur is voldaan.

o Webisign behoudt zich het recht om eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

o Indien de opdrachtgever niet akkoord is met het gefactureerde bedrag, dan dient hij/zij Webisign binnen uiterlijk 2 weken na facturering hiervan op de hoogte te brengen.

o De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt pas het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Webisign heeft voldaan.

o Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 8,5% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

o Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het ontbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 125 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

o Alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht en de Rechtbank van Koophandel.

8. AANSPRAKELIJKHEID

o Webdisign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

o De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Webisign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Webisign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

o Webisign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

o Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

o Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank.

o In het geval van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.

o Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Webisign.:

Home

o Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.